User Tools

Site Tools


5040--10787-ottoburkard-la-gi

Ottoburkard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10787
Tên thay thế 1991 TL3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7355169
Viễn điểm quỹ đạo 3.4811741
Độ lệch tâm 0.1199444
Chu kỳ quỹ đạo 2001.6693923
Độ bất thường trung bình 348.60670
Độ nghiêng quỹ đạo 5.02806
Kinh độ của điểm nút lên 287.45368
Acgumen của cận điểm 105.86899
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10787 Ottoburkard (1991 TL3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1991 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg. It was named for Otto M. Burkard, a professor of meteorology và geophysics ở University of Graz.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5040--10787-ottoburkard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)