User Tools

Site Tools


5044--8379-straczynski-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5044--8379-straczynski-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​182px;">​Tập tin:8379 Straczynski orbital position ngày 2009-12-14.gif ​ <​p>​Orbital Vị trí của 8379 Straczynski ngày 14 tháng 12 năm 2009</​p></​div></​div>​
 +<​p><​b>​8379 Straczynski</​b>​ (tên chỉ định <​b>​1992 SW<​sub>​10</​sub></​b>​) là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1992 ở Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak bởi dự án Spacewatch. Nó được đặt theo tên nhà văn khoa học viễn tưởng J. Michael Straczynski,​ người sáng lập chương trình truyền hình <​i>​Babylon 5</​i>​.<​sup id="​cite_ref-Straczynski_8379_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​center><​i>​... | Trước asteroid | <​b>​8379 Straczynski</​b>​ | Next asteroid |...</​i></​center>​
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Straczynski_8379-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​NASA (ngày 11 tháng 5 năm 2009). “8379 Straczynski (1992 SW10)”. <​i>​JPL Small-Body Database Browser</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2009</​span>​. <​q>​Tênd in honor of J. Michael Straczynski (b. 1954), creator, executive producer, và writer of <​i>​Babylon 5</​i>,​ an award-winning science fiction novel for television that chronicles the story of the last of a series of space stations, the last best hope for peace in the galaxy.</​q></​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A8379+Straczynski&​amp;​rft.au=NASA&​amp;​rft.aulast=NASA&​amp;​rft.btitle=8379+Straczynski+%281992+SW10%29&​amp;​rft.date=24+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=%27%27JPL+Small-Body+Database+Browser%27%27&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fssd.jpl.nasa.gov%2Fsbdb.cgi%3Fsstr%3D8379&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các hành tinh vi hình</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các tiểu hành tinh Vulcan</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Các nhóm và các họ</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể Troia của Mộc Tinh</​li>​
 +<​li>​Các Centaur</​li>​
 +<​li>​Các tiểu hành tinh Damocles</​li>​
 +<​li>​Các sao chổi</​li>​
 +<​li>​TNO
 +<​ul><​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​SDO</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181026043621
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.139 seconds
 +Preprocessor visited node count: 291/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11865/​2097152 bytes
 +Template argument size: 250/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1370/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​84.597 ​     1 -total
 + ​62.23% ​  ​52.648 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​47.89% ​  ​40.512 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​20.56% ​  ​17.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 + ​17.71% ​  ​14.981 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.78% ​  ​12.505 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​12.29% ​  ​10.400 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.38%    4.554      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.89%    4.137      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  1.97%    1.667      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Clear
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​846651-0!canonical and timestamp 20181026043621 and revision id 26416236
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
5044--8379-straczynski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)