User Tools

Site Tools


5053--th-i-h-c-nguy-n-b-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5053--th-i-h-c-nguy-n-b-nh-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Thái Học</​b>​ là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Bình Lãng (Thông Nông), xã Công Trừng (Hòa An).</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Công Trừng (Hòa An), xã Bắc Hợp.</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Minh Thanh, thị trấn Nguyên Bình.</​li>​
 +<​li>​Tây giáp thị trấn Nguyên Bình.</​li></​ul><​p>​Xã Thái Học có diện tích 19,51 km², dân số năm 1999 là 1.700 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 87 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Thái Học được chia thành các xóm: Cốc Căng, Lũng An, Bản Chang, Lũng Chang, Lũng Pán, Lũng Rảo, Lũng Phùng, Quang Đâư, Quang Noọc, Lũng Ỉn, Pác Tu, Lũng Vài, Lũng Ỉn, Lũng Kèng.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Thái Học có một số ngọn núi như Lũng Vẹn, Kéo Lũng Tan.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181011080550
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.166 seconds
 +Preprocessor visited node count: 862/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35405/​2097152 bytes
 +Template argument size: 735/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1335/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 133.598 ​     1 -total
 + ​68.72% ​  ​91.815 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​62.94% ​  ​84.090 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.65% ​  ​35.608 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​13.23% ​  ​17.674 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Nguy&​ecirc;​n_B&​igrave;​nh
 + ​11.07% ​  ​14.789 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.52%   ​10.041 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.45%    9.948      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  6.50%    8.680      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.19%    8.263      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​850384-0!canonical and timestamp 20181011080549 and revision id 40617633
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
5053--th-i-h-c-nguy-n-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)