User Tools

Site Tools


5062--8710-hawley-la-gi

8710 Hawley
Khám phá
Khám phá bởi Charles de Saint-Aignan
Ngày khám phá 15 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên thay thế 1994 JK9
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 22 tháng 9 năm 2006 (JD 2454000.5)
Cận điểm quỹ đạo 2.195 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.026 AU
Bán trục lớn 2.611 AU
Độ lệch tâm 0.159
Chu kỳ quỹ đạo 1541.15 d (4.22 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 không biết
Độ bất thường trung bình 347.368°
Độ nghiêng quỹ đạo 15.166°
Kinh độ của điểm nút lên 78.532°
Acgumen của cận điểm 133.384°
Đặc trưng vật lý
Kích thước không biết
Khối lượng không biết
Mật độ khối lượng thể tích không biết
Hấp dẫn bề mặt không biết
Tốc độ vũ trụ cấp 2 không biết
Chu kỳ tự quay không biết
Suất phản chiếu không biết
Nhiệt độ không biết
Kiểu phổ không biết
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8710 Hawley là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi Charles de Saint-Aignan ở Đài thiên văn Lowell, khi xem xét các phim chụp từ Palomar.

Bản mẫu:MPCit JPL.

Sơ đồ quỹ đạo được vẽ theo JPL Small-Body Database Browser

Tập tin:Hawley Orbit.jpg
5062--8710-hawley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)