User Tools

Site Tools


5080---i-m-n-c-a-srilankan-airlines-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5080---i-m-n-c-a-srilankan-airlines-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Dưới đây là thông tin về điểm bay của SriLankan Airlines của Sri Lanka. Hiện nay, SriLankan Airlines có một công ty nhỏ, nhưng sẽ không được liệt kê dưới đây. Ngoài những điểm bay hiện có, hãng cũng đã có hững điểm ngưng hoat động và sẽ được liệt kê tại cuối bài.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​.C4.90.C3.B4ng_.C3.81"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đông_Á">​Đông Á</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Nam_.C3.81"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nam_Á">​Nam Á</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​.C4.90.C3.B4ng_Nam_.C3.81"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đông_Nam_Á">​Đông Nam Á</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​span class="​flagicon"><​img alt="​Malaysia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag_of_Malaysia.svg/​23px-Flag_of_Malaysia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag_of_Malaysia.svg/​35px-Flag_of_Malaysia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag_of_Malaysia.svg/​46px-Flag_of_Malaysia.svg.png 2x" data-file-width="​2800"​ data-file-height="​1400"/></​span>​
 +</​li></​ul><​h3><​span id="​Trung_.C4.90.C3.B4ng_.28T.C3.A2y_.C3.81.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trung_Đông_(Tây_Á)">​Trung Đông (Tây Á)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +<​ul><​li><​b>​Châu Phi</​b>​
 +<​ul><​li><​b>​Nam Phi</​b>:​Durban;​ Johannesburg</​li></​ul></​li></​ul><​ul><​li><​b>​Châu Á</​b>​
 +<​ul><​li><​b>​Bangladesh</​b>:​Dhaka</​li>​
 +<​li><​b>​Ấn Độ</​b>:​Coimbatore;​ Gaya; Goa; Hyderabad; Kozhikode</​li>​
 +<​li><​b>​Indonesia</​b>:​Jakarta</​li>​
 +<​li><​b>​Nhật Bản</​b>:​Fukuoka;​ Osaka</​li>​
 +<​li><​b>​Liban</​b>:​Beirut</​li>​
 +<​li><​b>​Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất</​b>:​ Shirjah</​li></​ul></​li></​ul><​ul><​li><​b>​Châu Âu</​b>​
 +<​ul><​li><​b>​Áo</​b>:​ Vienna</​li>​
 +<​li><​b>​Bỉ</​b>:​ Brussels</​li>​
 +<​li><​b>​Đan Mạch</​b>:​ Copenhagen</​li>​
 +<​li><​b>​Đức</​b>:​ Berlin; Dusseldorf; München</​li>​
 +<​li><​b>​Hà Lan</​b>:​ Amsterdam</​li>​
 +<​li><​b>​Thụy Điển</​b>:​ Stockholm</​li>​
 +<​li><​b>​Anh</​b>:​ Manchester</​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1337
 +Cached time: 20181023214242
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.245 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1325/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8455/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1944/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 114.138 ​     1 -total
 + ​92.75% ​ 105.867 ​    22 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 + ​10.38% ​  ​11.850 ​    22 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon/​core
 +  7.79%    8.895      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_People'​s_Republic_of_China
 +  6.63%    7.570      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_UK
 +  6.17%    7.048      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_India
 +  5.94%    6.779      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Russia
 +  5.90%    6.731      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Germany
 +  5.00%    5.706      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Japan
 +  4.96%    5.660      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Italy
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​847059-0!canonical and timestamp 20181023214242 and revision id 19115268
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
5080---i-m-n-c-a-srilankan-airlines-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)