User Tools

Site Tools


5091--8080-intel-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5091--8080-intel-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​8080 Intel</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +CERGA</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +17 tháng 11 năm 1987</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +<span class="​nowrap">​1987 WU<​sub>​2</​sub></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Danh mục tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +vành đai chính</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên ngày 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +306.288 Gm (2.047 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +550.192 Gm (3.678 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bán trục lớn</​th><​td>​
 +428.240 Gm (2.863 AU)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.285</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1769.055 d (4.843 a)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tốc độ vũ trụ cấp 1</​th><​td>​
 +17.241 km/​s</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +64.879°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +9.418°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +306.381°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +60.089°</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kích thước</​th><​td>​
 +<​i>​không biết</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khối lượng</​th><​td>​
 +<​i>​không biết</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mật độ khối lượng thể tích</​th><​td>​
 +<​i>​không biết</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hấp dẫn bề mặt</​th><​td>​
 +<​i>​không biết</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tốc độ vũ trụ cấp 2</​th><​td>​
 +<​i>​không biết</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ tự quay</​th><​td>​
 +<​i>​không biết</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Suất phản chiếu</​th><​td>​
 +<​i>​không biết</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhiệt độ</​th><​td>​
 +<​i>​không biết</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu phổ</​th><​td>​
 +<​i>​không biết</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +13.0</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​8080 Intel</​b>​ là một tiểu hành tinh vành đai chính.
 +</​p><​p>​Nó được phát hiện bởi CERGA ngày 17 tháng 11 năm 1987 ở Caussols. Nó được đặt theo tên the influential Intel 8080 microprocessor.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​The Asteroid Orbital Elements Database</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​8079 Bernardlovell</​li>​
 +<​li><​b>​8080 Intel</​b></​li>​
 +<​li>​8081 Leopardi</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các hành tinh vi hình</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các tiểu hành tinh Vulcan</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Các nhóm và các họ</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể Troia của Mộc Tinh</​li>​
 +<​li>​Các Centaur</​li>​
 +<​li>​Các tiểu hành tinh Damocles</​li>​
 +<​li>​Các sao chổi</​li>​
 +<​li>​TNO
 +<​ul><​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​SDO</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181011023732
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.150 seconds
 +Preprocessor visited node count: 875/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24674/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1726/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 109.497 ​     1 -total
 + ​62.50% ​  ​68.436 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Planet
 + ​47.43% ​  ​51.930 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.63% ​  ​18.208 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​15.26% ​  ​16.712 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 + ​12.80% ​  ​14.014 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​11.15% ​  ​12.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.84%    6.399      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.76%    6.304      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 +  5.09%    5.568      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​846454-0!canonical and timestamp 20181011023732 and revision id 26416080
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
5091--8080-intel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)