User Tools

Site Tools


5097--nhau-thai-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5097--nhau-thai-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nhau thai</​b>​ (gọi tắt là <​b>​nhau</​b>​) là một cơ quan nối bào tử đang phát triểu với thành tử cung với chức năng cung cấp chất dinh dưỡng, thải chất thải và trao đổi khí qua máu với cơ thể mẹ. Nhau thai thật sự được định nghĩa đối với các loài thú Eutheria, nhưng cũng có thể gặp ở một vài loài rắn và thằn lằn ở các mức độ phát triển khác nhau đến cấp độ thú.<​sup id="​cite_ref-Pou92_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Pou92-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Pough <i>et al.</​i>​ 1992. Herpetology:​ Third Edition. Pearson Prentice Hall:​Pearson Education, Inc., 2002.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Nhau thai</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​ul><​li>​Additional Human placenta photography</​li>​
 +<​li>​The Placenta, gynob.com, with quotes from Williams Obstetrics, 18th Edition, F. Gary Cunningham, M.D., Paul C. MacDonald, M.D., Norman F. Grant, M.D., Appleton &amp; Lange, Publishers.</​li></​ul>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181013014434
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.184 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1089/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13611/​2097152 bytes
 +Template argument size: 899/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 345/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.39 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 159.793 ​     1 -total
 + ​77.28% ​ 123.493 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_embryology
 + ​75.06% ​ 119.944 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_anatomy
 + ​60.50% ​  ​96.672 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  7.28%   ​11.634 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  7.10%   ​11.352 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  7.03%   ​11.240 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  6.01%    9.609      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.28%    8.433      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  4.69%    7.495      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​847061-0!canonical and timestamp 20181013014434 and revision id 37852596
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
5097--nhau-thai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)