User Tools

Site Tools


5114--qu-c-k-azerbaijan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5114--qu-c-k-azerbaijan-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Quốc kỳ Azerbaijan</​b>​ (tiếng Azerbaijan: <​i><​span lang="​az">​Azərbaycan bayrağı</​span></​i>​) là quốc kỳ của  nhà nước Azerbaijan. Quốc kỳ gồm 3 sọc nằm ngang với các màu xanh lam, đỏ và lục với một lưỡi liềm và sao tám cánh màu trắng ở giữa sọc đỏ. Sọc xanh lam thể hiện di sản Turk (Thổ) của quốc gia này,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ màu đỏ tượng trưng cho sự tiến bộ,<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và màu lục tượng trưng cho Hồi Giáo là quốc giáo của quốc gia này.<​sup id="​cite_ref-Geraldika_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Các màu sắc và kích thước chính thức được thông qua ngày 5 tháng 2 năm 1991.<​sup id="​cite_ref-Geraldika_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Kể từ đó, lá cờ này được đưa vào trong Hiến pháp và được nhắc đến 2 lần trong quốc ca. Ngày 17 tháng 11 năm 2009, tổng thống Azerbaijan tuyên bố ngày 9 tháng 11 là ngày Quốc kỳ.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​45px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Azerbaijan_1920.gif/​120px-Flag_of_Azerbaijan_1920.gif"​ width="​120"​ height="​60"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Azerbaijan_1920.gif/​180px-Flag_of_Azerbaijan_1920.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Azerbaijan_1920.gif/​240px-Flag_of_Azerbaijan_1920.gif 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​150"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan (1920)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​43.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281920%E2%80%931921%29.svg/​120px-Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281920%E2%80%931921%29.svg.png"​ width="​120"​ height="​63"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281920%E2%80%931921%29.svg/​180px-Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281920%E2%80%931921%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281920%E2%80%931921%29.svg/​240px-Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281920%E2%80%931921%29.svg.png 2x" data-file-width="​2167"​ data-file-height="​1135"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan (1920-1921)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​45px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281921%E2%80%931922%29.svg/​120px-Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281921%E2%80%931922%29.svg.png"​ width="​120"​ height="​60"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281921%E2%80%931922%29.svg/​180px-Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281921%E2%80%931922%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281921%E2%80%931922%29.svg/​240px-Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281921%E2%80%931922%29.svg.png 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1000"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan (1921-1922)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​45px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Flag_of_Azerbaijan_1922.gif/​120px-Flag_of_Azerbaijan_1922.gif"​ width="​120"​ height="​60"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Flag_of_Azerbaijan_1922.gif/​180px-Flag_of_Azerbaijan_1922.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Flag_of_Azerbaijan_1922.gif/​240px-Flag_of_Azerbaijan_1922.gif 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​150"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan (1922)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​45px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Flag_of_Azerbaijan_1922_%282%29.gif/​120px-Flag_of_Azerbaijan_1922_%282%29.gif"​ width="​120"​ height="​60"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Flag_of_Azerbaijan_1922_%282%29.gif/​180px-Flag_of_Azerbaijan_1922_%282%29.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Flag_of_Azerbaijan_1922_%282%29.gif/​240px-Flag_of_Azerbaijan_1922_%282%29.gif 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​150"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan(1922-1924)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​45px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Flag_of_Azerbaijan_1924.gif/​120px-Flag_of_Azerbaijan_1924.gif"​ width="​120"​ height="​60"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Flag_of_Azerbaijan_1924.gif/​180px-Flag_of_Azerbaijan_1924.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Flag_of_Azerbaijan_1924.gif/​240px-Flag_of_Azerbaijan_1924.gif 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​150"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan (1924)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​45px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Flag_of_Azerbaijan_1924_%281%29.gif/​120px-Flag_of_Azerbaijan_1924_%281%29.gif"​ width="​120"​ height="​60"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Flag_of_Azerbaijan_1924_%281%29.gif/​180px-Flag_of_Azerbaijan_1924_%281%29.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Flag_of_Azerbaijan_1924_%281%29.gif/​240px-Flag_of_Azerbaijan_1924_%281%29.gif 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​150"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan (1924-1925)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​45px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​Flag_of_Azerbaijan_1929.gif/​120px-Flag_of_Azerbaijan_1929.gif"​ width="​120"​ height="​60"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​Flag_of_Azerbaijan_1929.gif/​180px-Flag_of_Azerbaijan_1929.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​Flag_of_Azerbaijan_1929.gif/​240px-Flag_of_Azerbaijan_1929.gif 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​150"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan (1929)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​45px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281937%E2%80%931940%29.svg/​120px-Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281937%E2%80%931940%29.svg.png"​ width="​120"​ height="​60"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281937%E2%80%931940%29.svg/​180px-Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281937%E2%80%931940%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281937%E2%80%931940%29.svg/​240px-Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281937%E2%80%931940%29.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan(1937-1940)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​45px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281940%E2%80%931952%29.svg/​120px-Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281940%E2%80%931952%29.svg.png"​ width="​120"​ height="​60"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281940%E2%80%931952%29.svg/​180px-Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281940%E2%80%931952%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281940%E2%80%931952%29.svg/​240px-Flag_of_the_Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic_%281940%E2%80%931952%29.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan(1940-1952)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181014183500
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.332 seconds
 +Real time usage: 0.430 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1449/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 47553/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2865/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 23/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 13858/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.188/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.57 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 387.312 ​     1 -total
 + ​37.79% ​ 146.362 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-az
 + ​16.70% ​  ​64.684 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_flag
 + ​14.36% ​  ​55.617 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.24% ​  ​51.281 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.12% ​  ​50.804 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​259;​n_h&​oacute;​a_Azerbaijan
 + ​12.48% ​  ​48.326 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​259;​n_h&​oacute;​a_theo_khu_v&#​7921;​c
 + ​10.64% ​  ​41.199 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sidebar_with_collapsible_lists
 +  9.47%   ​36.695 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.91%   ​22.907 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin_l&​aacute;​_c&#​7901;/​entry
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​847064-0!canonical and timestamp 20181014183500 and revision id 42764227
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
5114--qu-c-k-azerbaijan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)