User Tools

Site Tools


5118--9618-johncleese-la-gi

9618 Johncleese là một tiểu hành tinh vành đai chính ở vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.

  • Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets
  • Ondrejov Asteroid Photometry Project
  • European Southern Observatory
5118--9618-johncleese-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)