User Tools

Site Tools


5120--v-n-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5120--v-n-ng-la-gi [2018/11/07 17:10]
127.0.0.1 external edit
5120--v-n-ng-la-gi [2018/12/20 09:51] (current)
thaoit
Line 53: Line 53:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1254344-0!canonical and timestamp 20181011064540 and revision id 26514013 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1254344-0!canonical and timestamp 20181011064540 and revision id 26514013
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​header-single">​ 
 +<h1 class="​entry-title">​MobiFone ch&​iacute;​nh thức chấm dứt dự &​aacute;​n mua 95% cổ phần AVG</​h1>​ 
 +Đến thời điểm hiện tại, <a href="​http://​knstech.net">​MobiFone</​a>​ đ&​atilde;​ thu lại to&​agrave;​n bộ số tiền li&​ecirc;​n quan đến dự &​aacute;​n,​ bảo toàn v&​ocirc;​́n nhà nước tại doanh nghi&​ecirc;​̣p. Tổng số tiền MobiFone đ&​atilde;​ thu lại l&​agrave;​ hơn 8.775 tỷ đồng.</​header>​ 
 +<div class="​entry-content">​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<div id="​ArticleContent">​ 
 +<p class="​article-relate"><​span class="​bold">​Cổ đ&​ocirc;​ng AVG đ&​atilde;​ chuyển trả hơn 8.505 tỉ đồng cho MobiFone</​span></​p>​ 
 +<p class="​article-relate"><​span class="​bold">​Vụ AVG: Chậm nhất trong 90 ng&​agrave;​y sẽ thanh to&​aacute;​n xong</​span></​p>​ 
 +<p class="​article-relate"><​span class="​bold">​Cổ đ&​ocirc;​ng AVG ho&​agrave;​n chuyển 2.500 tỷ cho MobiFone</​span></​p>​ 
 +<​p>​Thực hiện chỉ đạo của Ph&​oacute;​ Thủ tướng thường trực Trương Ho&​agrave;​ B&​igrave;​nh v&​agrave;​ Bộ TT&​amp;​TT,​ ng&​agrave;​y 18/12/2018, Tổng c&​ocirc;​ng ty Viễn th&​ocirc;​ng MobiFone v&​agrave;​ C&​ocirc;​ng ty cổ phần Nghe nh&​igrave;​n To&​agrave;​n cầu (AVG) đ&​atilde;​ k&​yacute;​ thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt v&​agrave;​ thanh l&​yacute;​ giao dịch mua b&​aacute;​n 95% cổ phần của MobiFone tại AVG.</​p>​ 
 +<​p>​Kết quả n&​agrave;​y l&​agrave;​ <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​sự nỗ lực</​a>​ của MobiFone trong suốt thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Ch&​iacute;​nh phủ, Bộ TT&​amp;​TT trong việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra số 355/KL- TTCP ng&​agrave;​y 14/3/2018 về dự &​aacute;​n Tổng c&​ocirc;​ng ty Viễn th&​ocirc;​ng MobiFone mua 95% cổ phần của c&​ocirc;​ng ty cổ phần nghe nh&​igrave;​n To&​agrave;​n Cầu.</​p>​ 
 +<table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image "><​img style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​12/​18/​17/​mobifone.jpg"​ alt="​MobiFone ch&​iacute;​nh thức chấm dứt dự &​aacute;​n mua 95% cổ phần AVG" /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​MobiFone ch&​iacute;​nh thức chấm dứt dự &​aacute;​n mua 95% cổ phần AVG.</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Đến thời điểm hiện tại, MobiFone đ&​atilde;​ thu lại to&​agrave;​n bộ số tiền li&​ecirc;​n quan đến dự &​aacute;​n,​ bảo toàn v&​ocirc;​́n nhà nước tại doanh nghi&​ecirc;​̣p. Tổng số tiền MobiFone đ&​atilde;​ thu lại l&​agrave;​ hơn 8.775 tỷ đồng.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Trong đ&​oacute;,​ bao gồm số tiền gốc 8.445 tỷ đồng m&​agrave;​ MobiFone đ&​atilde;​ thanh to&​aacute;​n v&​agrave;​ c&​aacute;​c chi ph&​iacute;​ kh&​aacute;​c. MobiFone cũng đ&​atilde;​ trả lại 344.660.000 cổ phần cho c&​aacute;​c cổ đ&​ocirc;​ng của AVG.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Trong thời gian tới, MobiFone sẽ tập trung v&​agrave;​o việc ph&​aacute;​t triển mạng lưới, mở rộng dung lượng nhằm n&​acirc;​ng cao chất lượng dịch vụ 3G, 4G.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Trước đ&​oacute;,​ l&​agrave;​m việc với MobiFone, &​Ocirc;​ng Nguyễn Mạnh H&​ugrave;​ng Bộ trưởng bộ Th&​ocirc;​ng tin v&​agrave;​ Truyền th&​ocirc;​ng chỉ ra <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​ba điểm mạnh</​a>​ tạo n&​ecirc;​n &​ldquo;​bộ gien gốc&​rdquo;​ của MobiFone, l&​agrave;​ T&​acirc;​m huyết, Chuy&​ecirc;​n nghiệp v&​agrave;​ Hiệu quả. Đ&​acirc;​y l&​agrave;​ ba yếu tố l&​agrave;​m n&​ecirc;​n sự kh&​aacute;​c biệt của MobiFone với c&​aacute;​c nh&​agrave;​ mạng kh&​aacute;​c.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
5120--v-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/20 09:51 by thaoit