User Tools

Site Tools


5146--8554-gabreta-la-gi

Gabreta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tichy
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 25 tháng 5 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8554
Tên thay thế 1995 KH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0116911
Viễn điểm quỹ đạo 2.4152345
Độ lệch tâm 0.0911566
Chu kỳ quỹ đạo 1202.8369712
Độ bất thường trung bình 43.07713
Độ nghiêng quỹ đạo 1.92749
Kinh độ của điểm nút lên 147.45651
Acgumen của cận điểm 13.25644
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

8554 Gabreta (1995 KH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 5 năm 1995 bởi M. Tichy ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8554 Gabreta
5146--8554-gabreta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)