User Tools

Site Tools


5154--danh-s-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5154--danh-s-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Danh Sỹ</​b>​ là một xã thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Danh Sỹ có diện tích 21,​51 km²,​ dân số năm 1999 là 904 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 42 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Thụy Hùng, xã Đức Long.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Đức Long, xã Quốc Khánh (Tràng Định, Lạng Sơn).</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Quốc Khánh (Tràng Định, Lạng Sơn).</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Lê Lợi, thị trấn Đông Khê, xã Lê Lai.</​li></​ul><​p>​Xã Danh Sĩ có diện tích 21,​51 km²,​ dân số năm 1999 là 904 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 42 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Danh Sĩ được chia thành các xóm: Bó Luông, Bản Bung, Bản Pằng, Pác Danh, Chộc Chẳng, Bản Nhân.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Danh Sĩ có một số ngọn núi như khau Cà, Lũng Vai, Nà Pí. Các con suối chảy trên địa bàn là Nà Hang, Nà Ngườm, Bó Luông.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ADanh+S%E1%BB%B9&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181012122356
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.238 seconds
 +Preprocessor visited node count: 895/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35266/​2097152 bytes
 +Template argument size: 595/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1984/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.059/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 191.584 ​     1 -total
 + ​70.97% ​ 135.976 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​64.32% ​ 123.236 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​36.70% ​  ​70.314 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.81% ​  ​28.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.41% ​  ​19.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.89%   ​15.121 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Th&#​7841;​ch_An
 +  6.88%   ​13.181 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.62%   ​10.775 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  5.50%   ​10.537 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243445-0!canonical and timestamp 20181012122356 and revision id 40659321
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
5154--danh-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)