User Tools

Site Tools


5162--8232-akiramizuno-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5162--8232-akiramizuno-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Akiramizuno</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +T. Kobayashi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Oizumi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +16 tháng 10 năm 1997</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +8232</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1997 UW3</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.0550391</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.7729181</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.1486921</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1369.9305198</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +279.43268</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.87148</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +8.94883</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +53.64916</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +14.4</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​8232 Akiramizuno</​b>​ (1997 UW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser ngày 8232 Akiramizuno</​li></​ul>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​8231 Tetsujiyamada</​li>​
 +<​li><​b>​8232 Akiramizuno</​b></​li>​
 +<​li>​8233 Asada</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các hành tinh vi hình</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các tiểu hành tinh Vulcan</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Các nhóm và các họ</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể Troia của Mộc Tinh</​li>​
 +<​li>​Các Centaur</​li>​
 +<​li>​Các tiểu hành tinh Damocles</​li>​
 +<​li>​Các sao chổi</​li>​
 +<​li>​TNO
 +<​ul><​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​SDO</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181012101746
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.132 seconds
 +Preprocessor visited node count: 844/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21262/​2097152 bytes
 +Template argument size: 685/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.22 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​94.140 ​     1 -total
 + ​54.99% ​  ​51.771 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Planet
 + ​44.90% ​  ​42.273 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.63% ​  ​17.541 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 + ​18.04% ​  ​16.982 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​15.29% ​  ​14.397 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​13.24% ​  ​12.466 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.18% ​   9.585      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.31%    5.936      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 +  4.94%    4.650      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​846558-0!canonical and timestamp 20181012101745 and revision id 26399698
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
5162--8232-akiramizuno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)