User Tools

Site Tools


5166--8862-takayukiota-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5166--8862-takayukiota-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​8862 Takayukiota</​b>​ (tên chỉ định: <​b>​1991 UZ</​b>​) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Satoru Otomo ở Takane, Yamanashi, Nhật Bản, ngày 18 tháng 10 năm 1991. Nó được đặt theo tên Takayuki Ota, nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181017015517
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.122 seconds
 +Preprocessor visited node count: 309/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26693/​2097152 bytes
 +Template argument size: 303/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 916 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​68.580 ​     1 -total
 + ​69.65% ​  ​47.764 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​56.10% ​  ​38.475 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Minor_planets_navigator
 + ​19.91% ​  ​13.654 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​19.05% ​  ​13.064 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Small_Solar_System_bodies
 + ​17.61% ​  ​12.075 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.43%    5.092      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.40%    3.020      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​846959-0!canonical and timestamp 20181017015517 and revision id 26416451
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
5166--8862-takayukiota-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)