User Tools

Site Tools


5171---c-long-th-ch-an-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5171---c-long-th-ch-an-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Đức Long.</​div>​
 +<​p><​b>​Đức Long</​b>​ là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​p>​Xã Đức Long có diện tích 31,25 km², dân số năm 1999 là 1.962 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 66 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Đức Long có 9 xóm hành chính: Bản Vì, Bản Nghèn, Bản Viện, Đoỏng Đeng, Nà Giới, Nà Mản, Bản Là, Bản Pò, Bản Mới.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Đức Long có một số ngọn núi như Cốc Phường, Keng Phân, Khau Múc, Lầm Lường, Lũng Phản, Phia Tòn. Các con suối chảy trên địa bàn xã gồm suối Bản Là, suối Nà Đao, suối No Đạo, suối Nà Rị. Trên địa phận Đức Long có đài quan sát Bộ chỉ huy chiến dịch biên giới 1950. xã có đồn biên phòng Đức Long và trạm biên phòng Nà Lạn.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181012151903
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.182 seconds
 +Preprocessor visited node count: 863/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34364/​2097152 bytes
 +Template argument size: 666/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1335/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.047/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 149.566 ​     1 -total
 + ​67.53% ​ 101.003 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​61.47% ​  ​91.931 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.07% ​  ​43.476 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​12.32% ​  ​18.431 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Th&#​7841;​ch_An
 + ​10.68% ​  ​15.977 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.33%   ​12.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  7.22%   ​10.798 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.09%   ​10.603 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.99%   ​10.450 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​850391-0!canonical and timestamp 20181012151902 and revision id 40617639
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
5171---c-long-th-ch-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)