User Tools

Site Tools


5173--10264-marov-la-gi

Marov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10264
Tên thay thế 1978 PH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6206933
Viễn điểm quỹ đạo 3.7805835
Độ lệch tâm 0.1811967
Chu kỳ quỹ đạo 2091.4781156
Độ bất thường trung bình 110.04929
Độ nghiêng quỹ đạo 0.32870
Kinh độ của điểm nút lên 257.68845
Acgumen của cận điểm 31.77550
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

10264 Marov (1978 PH3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10264 Marov
5173--10264-marov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)