User Tools

Site Tools


5174--10434-tinbergen-la-gi

10434 Tinbergen (4722 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Hà Lan Jaap Tinbergen.

5174--10434-tinbergen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)