User Tools

Site Tools


5175--10626-zaj-c-la-gi

10626 Zajíc là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1501.3959229 ngày (4.11 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1998 bởi L. Sarounová ở Ondrejov. Nó được đặt theo tên Jan Zajíc (b. 1910), founder và long-time director of the Vlasim observatory in the Czech Republic.

5175--10626-zaj-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)