User Tools

Site Tools


5175--10626-zaj-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5175--10626-zaj-c-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​10626 Zajíc</​b>​ là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1501.3959229 ngày (4.11 năm).<​sup id="​cite_ref-JP:​_Small-body_Database_Browser_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Nó được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1998 bởi L. Sarounová ở Ondrejov. Nó được đặt theo tên Jan Zajíc (b. 1910), founder và long-time director of the Vlasim observatory in the Czech Republic.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181011172022
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.069 seconds
 +Preprocessor visited node count: 176/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5936/​2097152 bytes
 +Template argument size: 250/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1012/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.013/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​53.982 ​     1 -total
 + ​71.20% ​  ​38.435 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​57.69% ​  ​31.143 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​28.53% ​  ​15.399 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​26.03% ​  ​14.051 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​15.03% ​   8.115      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.11%    2.758      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​850846-0!canonical and timestamp 20181011172022 and revision id 26405225
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
5175--10626-zaj-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)