User Tools

Site Tools


5177--7723-lugger-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5177--7723-lugger-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Lugger</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Chương trình tiểu hành tinh Indiana</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Đài thiên văn Goethe Link</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +ngày 28 tháng 8 năm 1952</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +7723</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1952 QW</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên ngày 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.9863492</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +1.6040338</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.3011329</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1270.0675524</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +347.30194</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +6.06341</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +111.20648</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +267.01640</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +14.3</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​7723 Lugger</​b>​ (1952 QW) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 28 tháng 08 năm 1952 bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana tại Đài thiên văn Goethe Link.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser on 7723 Lugger</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​7722 Firneis</​li>​
 +<​li><​b>​7723 Lugger</​b></​li>​
 +<​li>​7724 Moroso</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các hành tinh vi hình</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các tiểu hành tinh Vulcan</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Các nhóm và các họ</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể Troia của Mộc Tinh</​li>​
 +<​li>​Các Centaur</​li>​
 +<​li>​Các tiểu hành tinh Damocles</​li>​
 +<​li>​Các sao chổi</​li>​
 +<​li>​TNO
 +<​ul><​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​SDO</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​Asteroid_wh.jpg/​30px-Asteroid_wh.jpg"​ width="​30"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​Asteroid_wh.jpg/​45px-Asteroid_wh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​Asteroid_wh.jpg/​60px-Asteroid_wh.jpg 2x" data-file-width="​293"​ data-file-height="​272"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về tiểu hành tinh  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181013150153
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.115 seconds
 +Preprocessor visited node count: 827/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20680/​2097152 bytes
 +Template argument size: 764/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.22 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​84.414 ​     1 -total
 + ​58.08% ​  ​49.025 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Planet
 + ​47.97% ​  ​40.489 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.68% ​  ​16.616 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​18.21% ​  ​15.369 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 + ​15.22% ​  ​12.845 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mars-crosser-asteroid-stub
 + ​12.19% ​  ​10.288 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.60%    6.413      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 +  5.38%    4.542      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.22%    2.720      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​846357-0!canonical and timestamp 20181013150153 and revision id 22305911
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
5177--7723-lugger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)