User Tools

Site Tools


5179--8233-asada-la-gi

Asada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8233
Tên thay thế 1997 VZ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9433295
Viễn điểm quỹ đạo 2.8114949
Độ lệch tâm 0.1825862
Chu kỳ quỹ đạo 1338.9215954
Độ bất thường trung bình 253.59016
Độ nghiêng quỹ đạo 5.67539
Kinh độ của điểm nút lên 34.07862
Acgumen của cận điểm 106.02830
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8233 Asada (1997 VZ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8233 Asada
5179--8233-asada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)