User Tools

Site Tools


5202--8866-tanegashima-la-gi

Tanegashima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Mukai và M. Takeishi
Nơi khám phá Kagoshima
Ngày khám phá 26 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8866
Đặt tên theo Tanegashima
Tên thay thế 1992 BR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5863496
Viễn điểm quỹ đạo 3.6494754
Độ lệch tâm 0.1704868
Chu kỳ quỹ đạo 2010.9177192
Độ bất thường trung bình 42.40370
Độ nghiêng quỹ đạo 11.62867
Kinh độ của điểm nút lên 316.85464
Acgumen của cận điểm 110.42985
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

8866 Tanegashima (1992 BR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1992 bởi M. Mukai và M. Takeishi ở Kagoshima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8866 Tanegashima
5202--8866-tanegashima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)