User Tools

Site Tools


5208---c-xu-n-th-ch-an-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5208---c-xu-n-th-ch-an-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đức Xuân</​b>​ là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​p>​Xã Đức Xuân có diện tích 20,15 km², dân số năm 1999 là 1,941 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 96 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Đức Xuân được chia thành các xóm: Nà Nhầng, Nà Tục, Nà Pá, Pác Khoang, Lũng Pác Khoang, Pác Lũng, Tục Ngã.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Đức Xuân có một số ngọn núi như Lũng Diều, khau Nọc Sa, Lũng Nhảng, Phia Luông, khau Siểm. Các dòng nước chảy tren địa bàn Đức Xuân gồm khuổi Cay, khuổi Đeng, suối Nà Tục. Đức Xuân có quốc lộ 4A chạy qua địa bàn và là cửa ngõ đông nam của tỉnh Cao Bằng. Trên địa bàn xã có nhà máy Than Cốc
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181012094421
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.174 seconds
 +Preprocessor visited node count: 843/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34488/​2097152 bytes
 +Template argument size: 602/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1335/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.049/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 131.489 ​     1 -total
 + ​68.41% ​  ​89.956 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​62.42% ​  ​82.079 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.44% ​  ​33.447 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.31% ​  ​20.132 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Th&#​7841;​ch_An
 + ​13.69% ​  ​18.003 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.23%   ​12.130 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  7.87%   ​10.351 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.18%    9.447      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.28%    8.261      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​850393-0!canonical and timestamp 20181012094421 and revision id 40617640
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
5208---c-xu-n-th-ch-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)