User Tools

Site Tools


5211--10436-janwillempel-la-gi

Janwillempel
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10436
Tên thay thế 6073 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6041785
Viễn điểm quỹ đạo 2.8736753
Độ lệch tâm 0.0491975
Chu kỳ quỹ đạo 1655.6521342
Độ bất thường trung bình 260.15468
Độ nghiêng quỹ đạo 3.88842
Kinh độ của điểm nút lên 342.95144
Acgumen của cận điểm 294.68956
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10436 Janwillempel (6073 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10436 Janwillempel
5211--10436-janwillempel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)