User Tools

Site Tools


5212--10628-feuerbacher-la-gi

10628 Feuerbacher là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2006.3591553 ngày (5.49 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 18 tháng 1 năm 1998. Nó được đặt theo tên the scientist Prof. Dr. Berndt Feuerbacher, former director of the institute of space simulation ở the German Aerospace Center, ngày occasion of his retirement in June 2006.

5212--10628-feuerbacher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)