User Tools

Site Tools


5213--10802-masamifuruya-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5213--10802-masamifuruya-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Masamifuruya</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +K. Endate và K. Watanabe</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Kitami</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +28 tháng 10 năm 1992</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +10802</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1992 UL6</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.2355875</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +3.2334019</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.1824495</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1651.6348777</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +130.85865</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +6.31095</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +74.88434</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +5.43643</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +13.6</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​10802 Masamifuruya</​b>​ (1992 UL6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Nó được đặt theo tên Masami Furuya, a research fellow ở Kawabe Observatory.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“JPL Small-Body Database Browser”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A10802+Masamifuruya&​amp;​rft.btitle=JPL+Small-Body+Database+Browser&​amp;​rft.date=25+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fssd.jpl.nasa.gov%2Fsbdb.cgi%3Fsstr%3D10802%2BMasamifuruya&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181011080549
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.107 seconds
 +Preprocessor visited node count: 780/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13397/​2097152 bytes
 +Template argument size: 665/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 876/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.45 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​85.603 ​     1 -total
 + ​53.19% ​  ​45.534 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​41.75% ​  ​35.738 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​33.02% ​  ​28.270 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​24.24% ​  ​20.747 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​14.96% ​  ​12.807 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​13.47% ​  ​11.534 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.44%    6.372      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.06%    2.619      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​850948-0!canonical and timestamp 20181011080549 and revision id 26405336
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
5213--10802-masamifuruya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)