User Tools

Site Tools


5228--10269-tusi-la-gi

Tusi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10269
Đặt tên theo Nasir al-Din al-Tusi
Tên thay thế 1979 SU11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6394494
Viễn điểm quỹ đạo 3.6573444
Độ lệch tâm 0.1616529
Chu kỳ quỹ đạo 2040.4814516
Độ bất thường trung bình 61.39427
Độ nghiêng quỹ đạo 2.50214
Kinh độ của điểm nút lên 88.43625
Acgumen của cận điểm 271.97055
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

10269 Tusi (1979 SU11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được N. S. Chernykh phát hiện vào ngày 24 tháng 9 năm 1979 ở Đài quan sát vật lý thiên văn Crimean. Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của Nasir al-Din al-Tusi[1].

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 741
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10269 Tusi
5228--10269-tusi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)