User Tools

Site Tools


5276--th-ng-n-la-gi

Thị Ngân là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Thị Ngân có diện tích 19,35 km², dân số năm 1999 chỉ là 839 người.[1], mật độ dân cư đạt 43 người/km².

Xã Thị Ngân được chia thành các xóm: Cằn Nưa, Cằn Tẩu, Bản Nuồng, Tát Sáng, Rỏng Rạc, Nà Rả.

Trên địa bàn xã Thị Ngân có một số ngọn núi như Lũng Mu, Lũng Mò, Lũng Sảng. Suối Tát Sáng chảy qua phía đông của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5276--th-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)