User Tools

Site Tools


5280--10638-mcglothlin-la-gi

McGlothlin
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10638
Tên thay thế 1998 SV54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7095388
Viễn điểm quỹ đạo 3.6072786
Độ lệch tâm 0.1421190
Chu kỳ quỹ đạo 2050.2221273
Độ bất thường trung bình 7.15843
Độ nghiêng quỹ đạo 6.26697
Kinh độ của điểm nút lên 167.71967
Acgumen của cận điểm 70.71032
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10638 McGlothlin (1998 SV54) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10638 McGlothlin
5280--10638-mcglothlin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)