User Tools

Site Tools


5286--8568-larrywilson-la-gi

Larrywilson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8568
Tên thay thế 1996 RU2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9385936
Viễn điểm quỹ đạo 2.3752940
Độ lệch tâm 0.1012313
Chu kỳ quỹ đạo 1157.0620818
Độ bất thường trung bình 299.13687
Độ nghiêng quỹ đạo 0.87546
Kinh độ của điểm nút lên 44.77812
Acgumen của cận điểm 242.22614
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

8568 Larrywilson (1996 RU2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1996 bởi NEAT ở Haleakala.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 8568 Larrywilson
5286--8568-larrywilson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)