User Tools

Site Tools


5316--10808-digerrojr-la-gi

Digerrojr
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10808
Tên thay thế 1993 FT5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9154525
Viễn điểm quỹ đạo 3.2000457
Độ lệch tâm 0.0465364
Chu kỳ quỹ đạo 1952.9953089
Độ bất thường trung bình 342.07626
Độ nghiêng quỹ đạo 9.86394
Kinh độ của điểm nút lên 167.34862
Acgumen của cận điểm 331.68087
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

10808 Digerrojr (1993 FT5) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên a cairn ngày the Swedish island thuộc Gotland.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5316--10808-digerrojr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)