User Tools

Site Tools


5325--9291-alanburdick-la-gi

Alanburdick
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9291
Tên thay thế 1982 QO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7400853
Viễn điểm quỹ đạo 3.3881047
Độ lệch tâm 0.1057440
Chu kỳ quỹ đạo 1959.0782297
Độ bất thường trung bình 262.62043
Độ nghiêng quỹ đạo 10.10004
Kinh độ của điểm nút lên 160.72855
Acgumen của cận điểm 218.08521
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9291 Alanburdick (1982 QO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1982 bởi ở.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9291 Alanburdick
5325--9291-alanburdick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)