User Tools

Site Tools


5332--10809-majsterrojr-la-gi

Majsterrojr
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10809
Tên thay thế 1993 FS14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6319245
Viễn điểm quỹ đạo 3.6813619
Độ lệch tâm 0.1662268
Chu kỳ quỹ đạo 2048.5033236
Độ bất thường trung bình 24.33884
Độ nghiêng quỹ đạo 6.43714
Kinh độ của điểm nút lên 104.67617
Acgumen của cận điểm 296.58096
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

10809 Majsterrojr (1993 FS14) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên a cairn ngày the Swedish island thuộc Gotland.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5332--10809-majsterrojr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)