User Tools

Site Tools


5333--7735-scorzelli-la-gi

Scorzelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7735
Tên thay thế 1980 UL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3051352
Viễn điểm quỹ đạo 3.2109252
Độ lệch tâm 0.1642096
Chu kỳ quỹ đạo 1673.0039436
Độ bất thường trung bình 51.08554
Độ nghiêng quỹ đạo 8.26170
Kinh độ của điểm nút lên 237.32546
Acgumen của cận điểm 94.22513
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

7735 Scorzelli (1980 UL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1980 bởi S. J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7735 Scorzelli
5333--7735-scorzelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)