User Tools

Site Tools


5345--l-ng-t-o-la-gi

Lũng Táo là một xã của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Má Lé.
  • Đông giáp xã Thài Phìn Tủng.
  • Nam giáp xã Thài Phìn Tủng, xã Xà Phìn.
  • Tây giáp Trung Quốc.

Xã Lũng Táo có diện tích 21,32 km², dân số năm 1999 là 2.554 người.[1], mật độ dân cư đạt 120 người/km².

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5345--l-ng-t-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)