User Tools

Site Tools


5348--10810-lejsturojr-la-gi

Lejsturojr
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10810
Tên thay thế 1993 FL15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6601882
Viễn điểm quỹ đạo 3.4202642
Độ lệch tâm 0.1250032
Chu kỳ quỹ đạo 1936.2315062
Độ bất thường trung bình 83.18356
Độ nghiêng quỹ đạo 4.11531
Kinh độ của điểm nút lên 87.03999
Acgumen của cận điểm 317.19998
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

10810 Lejsturojr (1993 FL15) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên a cairn ngày the Swedish island thuộc Gotland.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5348--10810-lejsturojr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)