User Tools

Site Tools


5359--9793-torvalds-la-gi

9793 Torvalds là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1996 bởi Spacewatch.

Tiểu hành này được đặt tên của Linus Torvalds, người đã tạo ra Linux.

5359--9793-torvalds-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)