User Tools

Site Tools


5360--m-l-la-gi

Má Lé là một xã của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lũng Cú
  • Đông giáp Trung Quốc.
  • Nam giáp thị trấn Đồng Văn, xã Lũng Táo.
  • Tây giáp Trung Quốc.

Xã Má Lé có diện tích 42,82 km², dân số năm 1999 là 2.829 người.[1], mật độ dân cư đạt 66 người/km².

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5360--m-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)