User Tools

Site Tools


5362--10290-kettering-la-gi

Kettering
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10290
Tên thay thế 1985 SR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9251286
Viễn điểm quỹ đạo 2.8561222
Độ lệch tâm 0.1947176
Chu kỳ quỹ đạo 1350.0993167
Độ bất thường trung bình 88.03540
Độ nghiêng quỹ đạo 2.89955
Kinh độ của điểm nút lên 39.13590
Acgumen của cận điểm 249.75224
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10290 Kettering (1985 SR) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10290 Kettering
5362--10290-kettering-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)