User Tools

Site Tools


5363--10811-lau-la-gi

Lau
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10811
Tên thay thế 1993 FM19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2659559
Viễn điểm quỹ đạo 3.5842147
Bán trục lớn 2.92747
Độ lệch tâm 0.2253368
Chu kỳ quỹ đạo 1827.2847417
Độ bất thường trung bình 129.68003
Độ nghiêng quỹ đạo 7.18258
Kinh độ của điểm nút lên 120.53032
Acgumen của cận điểm 290.19803
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

10811 Lau (1993 FM19) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên Lau, a parish ngày the Swedish island thuộc Gotland.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5363--10811-lau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)