User Tools

Site Tools


5377--10293-pribina-la-gi

Pribina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Antal
Nơi khám phá Piwnice
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10293
Tên thay thế 1986 TU6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7974255
Viễn điểm quỹ đạo 3.2144275
Độ lệch tâm 0.0693633
Chu kỳ quỹ đạo 1903.5573256
Độ bất thường trung bình 164.80327
Độ nghiêng quỹ đạo 8.95022
Kinh độ của điểm nút lên 286.21488
Acgumen của cận điểm 358.92356
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

10293 Pribina (1986 TU6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1986 bởi M. Antal ở Piwnice.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10293 Pribina
5377--10293-pribina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)