User Tools

Site Tools


5393--10649-voc-la-gi

10649 VOC là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1723.0155778 ngày (4.72 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
5393--10649-voc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)