User Tools

Site Tools


5411--8251-isogai-la-gi

8251 Isogai (1980 VA) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 08 tháng 11 năm 1980 bởi T. Furuta tại Tokai.

5411--8251-isogai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)