User Tools

Site Tools


5414--8736-shigehisa-la-gi

8736 Shigehisa là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1424.5462939 ngày (3.90 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
5414--8736-shigehisa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)