User Tools

Site Tools


5420--10154-tanuki-la-gi

Tanuki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10154
Tên thay thế 1994 UH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0198104
Viễn điểm quỹ đạo 2.5142822
Độ lệch tâm 0.1090564
Chu kỳ quỹ đạo 1246.7776426
Độ bất thường trung bình 328.43563
Độ nghiêng quỹ đạo 2.25168
Kinh độ của điểm nút lên 117.77001
Acgumen của cận điểm 315.65097
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10154 Tanuki (1994 UH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10154 Tanuki
5420--10154-tanuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)