User Tools

Site Tools


5422--10449-takuma-la-gi

Takuma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Laugier
Nơi khám phá Nice
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1936
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10449
Tên thay thế 1936 UD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0737451
Viễn điểm quỹ đạo 4.0747091
Độ lệch tâm 0.3254418
Chu kỳ quỹ đạo 1968.8034346
Độ bất thường trung bình 121.74761
Độ nghiêng quỹ đạo 2.52778
Kinh độ của điểm nút lên 162.11409
Acgumen của cận điểm 183.29824
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10449 Takuma (1936 UD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1936 bởi M. Laugier ở Nice.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10449 Takuma
5422--10449-takuma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)