User Tools

Site Tools


5435--6839-ozenuma-la-gi

Ozenuma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 18 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6839
Tên thay thế 1995 WB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6449016
Viễn điểm quỹ đạo 3.0958292
Độ lệch tâm 0.0785488
Chu kỳ quỹ đạo 1776.2504655
Độ bất thường trung bình 285.35063
Độ nghiêng quỹ đạo 0.97061
Kinh độ của điểm nút lên 251.80257
Acgumen của cận điểm 87.67170
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

6839 Ozenuma (1995 WB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 11 năm 1995, bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6839 Ozenuma
5435--6839-ozenuma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)