User Tools

Site Tools


5448--6714-montr-al-la-gi

6714 Montréal là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1491.8024832 ngày (4.08 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 7 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
5448--6714-montr-al-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)