User Tools

Site Tools


5449--6841-gottfriedkirch-la-gi

6841 Gottfriedkirch là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Đức Gottfried Kirch (1639-1710).

  • The Messier Catalog
5449--6841-gottfriedkirch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)