User Tools

Site Tools


5462--6469-armstrong-la-gi

Armstrong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Mrkos, A.
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6469
Đặt tên theo Neil Armstrong
Tên thay thế 1982 PC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7677160
Viễn điểm quỹ đạo 2.6710698
Độ lệch tâm 0.2035137
Chu kỳ quỹ đạo 1207.6740439
Độ bất thường trung bình 293.33944
Độ nghiêng quỹ đạo 3.95477
Kinh độ của điểm nút lên 159.53080
Acgumen của cận điểm 150.39105
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

6469 Armstrong (1982 PC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1982 bởi Mrkos, A. ở Klet. Nó được đặt theo tên Neil Armstrong.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6469 Armstrong
5462--6469-armstrong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)